Google yn it Frysk

on

Hjoed wer wat wurden fertaald. Eltse dei in pear…..Screenshot from 2015-09-21 19:50:48